• banner1

Stichting Verpleegkundige Diagnostiek Interventies en Resultaten

Geschreven door Webmaster. Gepost in iNanda Algemeen

Bericht van de voorzitter

In 1991 verscheen het Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) Advies Eenduidig Verpleegkundig Begrippenkader, geschreven door de toenmalige vaste commissie verpleging van de NRV. Ik zelf was daar in die tijd ondervoorzitter van en A. Pool voorzitter. Ontwikkelingen toen al gaven aan dat er een behoefte was om de verpleegkundige zorgverlening, zowel intra- als extramuraal in de verslaglegging van de verpleegkundige tot uitdrukking te laten komen. De noodzaak van een eenduidig begrippenkader met betrekking tot verpleegkundige was op meerdere niveaus waargenomen en de wens om op dit terrein tot afspraken op landelijk niveau werd uitgesproken. De noodzaak van een eenduidig begrippenkader is na 25 jaar na het verschijnen van dat rapport nog steeds voelbaar in de huidige fase waarin informatie over de verpleegkundige zorgverlening meer en meer wordt geautomatiseerd en opgenomen in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Een eenduidig begrippenkader met betrekking tot verpleegkundige zorgverlening dat in alle sectoren en echelons kan worden toegepast, is de basis voor betrouwbare en meetbare informatie voor beleidsontwikkeling, praktijk, onderzoek en onderwijs op micro-, meso-, en macroniveau. De standaarden / classificaties NANDA-I, NIC en NOC kunnen daarbij zeer ondersteunend zijn en borg staan voor een toen al in 1991 gewenst eenduidig begrippenkader voor de verpleegkundige zorgverlening.

Het is dan ook een eer om nu in mijn hoedanigheid van voorzitter u er op attent te maken dat er sinds februari 2015 een nieuwe stichting in Nederland actief is die zich inzet voor de verbetering van de verpleegkundige zorgverlening: Stichting Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten, met als verkorte naam Stichting VDIR.

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

a. het ontwikkelen en promoten van een Nederlandstalig gestandaardiseerde verpleegkundige taal door met name gebruik van NANDA-I, (verpleegkundig gestandaardiseerd diagnostisch referentiekader) NOC (gestandaardiseerd referentiekader voor verpleegkundige zorgresultaten) en NIC (gestandaardiseerd referentiekader voor verpleegkundige interventies). Het betreft hier een internationaal gevalideerde en uitwisselbare classificatiestructuur voor verpleegkundigen. Deze referentieclassificatie is te gebruiken binnen verpleegkundige beleidsontwikkeling, onderzoek, onderwijs en verslaglegging;

b. het verbeteren van de verpleegkundige zorgverlening door de bevordering van eenheid van taal te ondersteunen waardoor de verpleegkundige zorgverlening meetbaar wordt in termen van efficiëntie en effectiviteit.

c. ontwikkelingen van mogelijkheden om tot benchmark-onderzoek van verpleegkundige zorg te komen;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het verzamelen van initiatieven en uitwisselen van ervaringen over het gebruik van met NANDA-I, NIC en NOC en andere relevante gestandaardiseerde talen zoals de ICF en OMAHA binnen de verpleegkundige praktijk, onderzoek, onderwijs, en beleidsontwikkeling.

b. zich inzetten en waar mogelijk zorgdragen voor een correcte verpleegkundige Nederlandse vertaling van de NANDA-I, NIC en NOC, en een digitale beschikbaarstelling hiervan in een daartoe ontwikkelde database.

c. het organiseren van conferenties en congressen ter verspreiding van kennis.

d. het bundelen van krachten, uitwisselen van kennis en ervaringen met betrekking tot onderzoek en het gebruik van de NANDA-I, NIC en NOC, en het actief verspreiden van nieuwe ontwikkelingen hieromtrent.

e. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe en het reviseren van bestaande diagnosen, interventies en resultaten.    

 

Samenwerkingsverbanden:

De stichting heeft aangaande onderzoeksactiviteiten een vaste samenwerking met het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen en zal de samenwerking op verschillende fronten zoeken met de beroepsvereniging V&VN, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, VWS, zorgverzekeraars, en andere relevante stakeholders.

Agenda:

Op 18 november organiseert VDIR workshops voor opleiders in zorg (Amersfoort). Op 19 november 2015 organiseert VDIR een conferentie in Amersfoort met (inter)nationale sprekers.

VDIR organiseert ieder kwartaal in samenwerking met het Nederlandstalig NANDA-I netwerk netwerkbijeenkomsten verspreid over het land.

Met vriendelijke groet,

Drs. Nico Oud

Voorzitter.